Lilla koftan / Little cardigan

 Lilla koftan / Little cardiganDen här koftan har kommit till eftersom jag inte hittat något enkelt mönster på en barnkofta stickad uppifrån och ner. Fördelen med denna konstruktion är att man slipper nästan all montering och att man kan prova plagget allteftersom man stickar. Modellen kan varieras på många olika sätt om man vill: a-linjeform, korta eller långa ärmar, knappslå längst ner på ärmarna, olika strukturer o.s.v. Tänk dock på att olika strukturer kan påverka stickfastheten.
Jag har än så länge bara gjort mönstret i en storlek men varierat garntjocklek och på så sätt fått storlekar mellan ca 3 månader och 3 år.
Till den ljusblå koftan har jag en stickfasthet på 20 maskor och 26 varv på 10 cm med stickor 3,5. (Storlek ca 3-6 månader). Det gick åt drygt två nystan av ett garn med 116 meter/ 50 gram.
Den gröna koftan har en stickfasthet på 18 maskor och 26 varv på 10 cm med stickor 4,5. (Storlek ca 2,5 – 3 år.) Det gick åt knappt 4 nystan av ett garn med 80 meter/ 50 gram.
Knapphål görs med början på varv 3 och därefter vart 12:e varv eller med önskat mellanrum. Knapphål kan göras på många olika sätt men jag har gjort såhär: Sticka tills 5 maskor återstår, 2 tillsammans, 1 omslag, 3 räta.
Ökningar kan göras på flera olika sätt beroende på hur man vill att de ska se ut. Här är några exempel: Omslag, vridna omslag, sticka i främre och bakre maskbågen på samma maska, plocka upp en maska från föregående varv. Jag har använt mig av vridna omslag – gör ett omslag och sticka det i bakre maskbågen på nästa varv för att på så sätt ”stänga” hålet som bildas av omslaget.
Så här har jag stickat koftan:
Lägg upp 70 maskor
Varv 1-6: Räta maskor (glöm inte knapphål!)
Varv 7: Öka 15 maskor jämnt fördelat över varvet (85 maskor)
Varv 8-12: Räta maskor
Varv 13: Öka 15 maskor jämnt fördelat över varvet (100 maskor)
Varv 14-18: Räta maskor
Varv 19: Öka 15 maskor jämnt fördelat över varvet (115 maskor)
Varv 20-24: Räta maskor
Varv 25: Sätt markörer enligt följande – sticka 18 maskor, sätt markör, sticka 21 maskor, sätt markör, sticka 37 maskor, sätt markör, sticka 21 maskor, sätt markör, sticka 18 maskor.
Nu fortsätter arbetet med slätstickning. Knappslån stickas med 6 räta maskor i början och slutet av varje varv.
Varv 26: Aviga maskor
Varv 27: Ökningsvarv – *sticka räta maskor fram till markören, öka en maska, för över markören till höger sticka, 1 rät maska, öka en maska*.  Fortsätt varvet ut från *-*
Varv 28: Aviga maskor
Varv 29-38: Repetera varv 27-28 - 5 ggr.
Varv 39-46: Gör ökningar (enligt varv 27) på varv: 41 och 45. (171 maskor)
Varv 47: Nu delas arbetet upp enligt följande – sticka 25 maskor (vänster framstycke), för över 35 maskor på en egen tråd (ärm), sticka 51 maskor (bakstycke), för över 35 maskor på en egen tråd (ärm), sticka resterande 25 maskor (höger framstycke).
Om du vill ha koftan a-linjeformad görs ökningar vart 4:e varv i varje sida, på var sida om sidans mittmaska. Sätt i så fall en markör på varje sida om mittmaskan.
Varv 48-65: Slätstickning
Varv 66-75: Rätstickning
Varv 76: Maska  av arbetet.
Ärmarna: Plocka upp maskorna från tråden i ärmhålet och sticka slätstickning i 21 varv, därefter rätstickning 11 varv. Maska av arbetet på ett avigt varv.
Sy ihop ärmsömmen och hålet som bildas under ärmen.
Sy i knappar – Klart!

©Petra Orrbeck   
http://petrao.blogspot.com
Mönstret får endast användas för privat bruk./ Only for personal use
 And in english as well:
Lilla koftan (The Little Cardigan) This is a simple top-down childrens/toddlers cardigan.

Buttonholes: starting on row 3 and then every 12th row (ok if you wish to do it differently). You can do button holes in a lot of diffrent ways but this is how I do it; Knit until you have 5 stitches left on the left needle, knit 2 together, yarn over, knit 3.

Increases: I’m doing twisted wraps/yarn overs – do a yarn over and then knit it in the back loop to make it twisted. That closes the hole made by the yo (yarn over).

Cast on 70 stitches

Row 1-6: Garter stitches (don’t forget the button hole)

Row 7: Increase 15 stitches evenly distributed (85 stitches)

Row 8-12: Garter stitches

Row 13: Increase 15 stitches evenly distributed (100 stitches)

Row 14-18: Garter stitches

Row 19: Increase15 stitches evenly distributed (115 stitches)

Row 20-24: Garter stitches

Row 25: Place markers accordingly – knit 18 stitches, place marker, knit 21 stitches, place marker, knit 37 stitches, place marker, knit 21 stitches, place marker, knit 18 stitches.

Continue the work in stockinette stitch. The button band is knitted with 6 garter stitches in the beginning and the end of each row.

Row 26: Purl

Row 27: Time to do the increases – *knit to marker, make 1, slip marker, knit 1, make 1*.
Reapeat from *-*

Row 28: Purl

Row 29-38: Repeat row 27-28, 5 times.

Row 39-46: Make increases (just like row 27) on rows 41 and 45. (171 stitches)

Row 47: Divide the stitches like this – knit 25 stitches (left front panel), put 35 stitches on scrap yarn (sleeve), knit 51 stitches (back), put 35 stitches on scrap yarn (sleeve), knit remaining 25 stitches (right front panel).

If you want the cardi to be A-shaped, make increases every 4th row on the sides, m1 on both sides of the side center stitch. Please place one marker on each side of both side center stitches.
Row 48-65: Stockinette stitch

Row 66-75: Garter stitches

Row 76: Bind off

Sleeves: Pick up the stitches from the scrap yarn, knit stockinette for 21 rows and then garter for 11 rows. Bind off on wrong side (purl row).

Sew up the sleeve and the hole under the arm.

Sew in buttons – done!